นิเทศติดตามโรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเปือยนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร คุณครูปัทมา พิมพ์ศรี คุณครูณัฐวุฒิ ศิลาโชติ คุณครูขวัญกาญดา บุตรงาม คุณครูจรินทร นาสารีย์ คุณครูวรัชยา นิลไทย คุณครูพัชรีพร สุดยอดสุข คุณครูเกวลิน ณ นิมิตร ขอขอบพระคุณนายศิริพงษ์ เสนาะ นายอุดม โพธิ์ชัย นายธรรมรักษ์ จิตรดิษฐ์สกุล ที่มาให้กำลังใจและนิเทศติดตามโรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง โรงเรียนบ้านเปือย ขอขอบพระคุณคณะกรรมการนิเทศเป็นอย่างสูงยิ่งที่ได้ให้กำลังใจและคำแนะนำ

ความเห็นถูกปิด