การประชุมเตรียมความพร้อมในการสอบ ONET และ NT ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลธาตุ-ทุ่งสว่าง

       ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านสว่าง  นำโดยนางสาวศิรินทิพย์วรา แสงม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางวารินทร์  บุญสาลี ครูชำนาญการพิเศษ และนางสาวเกศินี  นามวิสัย  ครูชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ การสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลธาตุ-ทุ่งสว่าง ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) ซึ่งมีคณะครูในแต่ละโรงเรียนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ความเห็นถูกปิด