21 ม.ค.2564 โรงเรียนบ้านพันลำ สพป.ศก.๑ มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จาก “กสศ.”

ความเห็นถูกปิด