ยกระดับปรับฐานติดตั้งเสาธงใหม่ของ #โรงเรียนบ้านพันลำ …เริ่มแล้วต่อเติมโรงครัวในโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน

#เช้านี้มีเสบียงบุญที่โรงเรียนบ้านพันลำขอขอบพระคุณ “คุณครูสมเดช ห่อคำ” ร่วมสมทบสร้างเสาธง ๒,๐๐๐ บาท

ความเห็นถูกปิด