รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก นำโดย ผอ.อนุศักดิ์  พันธ์งาม ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ พร้อมคณะครูและนักเรียน รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

คณะกรรมการประเมิน โดย นายอำไพ บุญสาร ประธานคณะกรรมการ   และคณะกรรมการสาธารณสุขอำเภอพยุห์

ความเห็นถูกปิด