การจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นายสมพร อินทา และคณะครู-บุคลากรฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง ณ บริเวณค่ายลูกเสือชั่วคราวท่าเสียวแม่น้ำมูล บ้านโนนสัง ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ซึ่งศักยภาพทางกาย สติปัญญา สังคม จิตใจและศีลธรรมให้แก่เยาวชนเป็นรายบุคคล และเพื่อให้เขาเป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ ในฐานะที่เป็นสมาชิกของชุมชนในท้องถิ่นในชาติซึ่งมีฐานกิจกรรมต่างๆในการแสดงออกซึ่งศักยภาพของแต่ละบุคคลและเพิ่มพูนประสบการณ์ในด้านต่างๆ

ความเห็นถูกปิด