เตรียมโรงเรือนเกษตรอินทรีย์

วันที่ 30 ก.ย. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยกรโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง และนายชาลี โคตรพันธ์ นักการภารโรง ได้เตรียมโรงเรือนเกษตรอินทรีย์ ปลูกผักปลอดสารพิษ เพาะเห็ดนางฟ้า เลี้ยงปลาและเลี้ยงกบ เพื่อนำไปประกอบอาหารกลางวันนักเรียน

ความเห็นถูกปิด