ประชุมคณะทำงานด้านเอกสารข้อมูลประเมินการคัดกรองศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 25 ก.ย. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ประชุมคณะทำงานด้านเอกสารข้อมูลประเมินการคัดกรองศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ความเห็นถูกปิด