การประชุมเชิงปฏิบัติการการสรุปผลการดำเนินงานและการเตรียมการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีการศึกษา 2563

วันที่ 18 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านสว่าง โดย นางสาวศิรินทิพย์วรา  แสงม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง พร้อมด้วย นางสาวเกศินี นามวิสัย  ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรุปผลการดำเนินงานและการเตรียมการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อให้โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามบริบทของตนเอง สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศ โดยดำเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลทุกโรงเรียน

ความเห็นถูกปิด