กิจกรรมการออม

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง ได้ส่งเสริมกิจกรรมการออมในทุกระดับชั้น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปิดบัญชีเงินฝากให้กับนักเรียนทุกคน และนำเงินฝากธนาคารออมสินทุกเดือน ตอนนี้มียอดเงินออมสี่แสนกว่าบาท

ความเห็นถูกปิด