กิจกรรมพ่นน้ำยา เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก

วันที่ 16 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านเปือยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลคูซอด ในการพ่นน้ำยาเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก

ความเห็นถูกปิด