โครงการส่งเสริมทัตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็ก

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทานำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไปรวมอบรมโครงการส่งเสริมทัตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กประถมศึกษาในโรงเรียนตำบลตะดอบ โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะดอบ

ความเห็นถูกปิด