ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา

เมื่อวันที่15กันยายน 2563. นายสุเทพ. ศรบุญทอง. พร้อมคณะกรรมการฯ ได้มาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา. โรงเรียนบ้านหนองไผ่ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำ. จะนำไปปรับใช้ในโรงเรียนต่อไป