วันศุกร์ที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนบ้านหนองไฮ เข้าร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 cและจัดนิทรรศการผลการดำเนินงาน ณ โรงแรมเนวดา คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี

ความเห็นถูกปิด