โรงเรียนบ้านหัวเหล่าขอขอบพระคุณ ท่านทัศพงษ์ พรหมทาและคณะฯ เป็นอย่างสูง ที่ได้มาประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การบริหารงานในโรงเรียน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ และให้กำลังใจคุณครูและบุคลากรในโรงเรียน ในครั้งนี้

ความเห็นถูกปิด