ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 14 กันยายน 2563 นายสุเทพ ศรบุญทอง พร้อมคณะกรรมการฯ ได้มาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา

ความเห็นถูกปิด