ตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองครก ได้ออกตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนบ้านหนองครก ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการเกรียงไกร สูงสนิท ขอบคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองครก และเจ้าหน้าที่ ที่ได้ตรวจสุขภาพนักเรียนในครั้งนี้

ความเห็นถูกปิด