พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ระหว่างวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองครก ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รู้จักการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ภายในบ้านครัวเรือนเกิดประโยชน์แก่นักเรียนและนำไปประกอบอาชีพได้ โดยผู้อำนวยการเกรียงไกร สูงสนิท เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้

ความเห็นถูกปิด