บริจาคเงินเพื่อสมทบสร้างอาคารเรียนปฐมวัยแห่งใหม่

วันที่ 21 ก.ค. 2563 นางบุญกอง บุรกรณ์ ได้มอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อสมทบสร้างอาคารเรียนปฐมวัยแห่งใหม่

ความเห็นถูกปิด