ตรวจพืชพันธ์ุ ณ โคกหนองนาโมเดล

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง  ตรวจพืชพันธุ์ที่ปลูก ณ โคกหนองนาโมเดล

ความเห็นถูกปิด