การพัฒนาสู่สติปัญญา พร้อมขยายผลสู่นักเรียน

เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา นายเสถียร ลาโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า ได้มอบหมายให้ คุณครูศศิร์ธา จันทะคัด ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้เข้าร่วมอบรม โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กอายุ 6-7 ปี ให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และส่งเสริมทักษะความฉลาดทางสติปัญญา กิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นับได้ว่าเป็นโครงการที่โรงเรียนสามารถนำมาขยายผลประยุกต์ใช้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดียิ่ง


ความเห็นถูกปิด