ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมาได้มีผู้ใหญ่ใจดี คือ ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วงศ์สุวรรณ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้นำขนมโดนัทมามอบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ความเห็นถูกปิด