ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ ๙-๑๐ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)  ได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  เพื่อชี้แจงนโยบายต่างๆที่จะพัฒนาการศึกษาของนักเรียนตลอดปีการศึกษา  ๒๕๖๓    ให้มีคุณภาพสมกับเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ทั้งนี้โรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้   ความไว้วางใจส่งบุตรหลานมาเรียนและให้การสนับสนุน  ร่วมมือในการที่จะนำพาลูกหลานและโรงเรียนได้พัฒนายิ่งๆขึ้นไป  ขอขอบพระคุณทุกท่าน  มา  ณ  โอกาสนี้


ความเห็นถูกปิด