๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ทำความสะอาด วัด บ้าน โรงเรียน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองน้อย ผู้นำชุมชน อสม.และผู้ปกครองนักเรียน หวังว่าทุกคนจะมีสุขภาพพลามัยที่ดี

ความเห็นถูกปิด