รับบริจาคเงินเพื่อสมทบสร้างอาคารเรียนปฐมวัย

วันที่ 9 ก.ค. 2563 นายธีรนันท์ คำคาวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแย้ อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ ได้บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาทเพื่อสมทบสร้างอาคารเรียนปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ผู้รับมอบ ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

ความเห็นถูกปิด