เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)


ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้ทำการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 เป็นวันแรก โดยใช้มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา ประกอบด้วย

1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา 2.สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 3.จัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 4.จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล มาช่วยคัดกรองนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 19 (COVID-19)

ความเห็นถูกปิด