กิจกรรมวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านแทงวิทยา ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแทง ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดำเนินการตามมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ความเห็นถูกปิด