วันแรกของภาคเรียนที่ 1/2563

วันแรกของกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งมอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นค่ะ

ความเห็นถูกปิด