บริจาคเงินสมทบเพื่อสร้างอาคารอนุบาล 1-3

วันที่ 26 มิ. ย. 2563 นางบุญมี คำศรี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ได้บริจาคเงินสมทบเพื่อสร้างอาคารอนุบาล 1-3 โดย นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ผู้รับมอบ

ความเห็นถูกปิด