โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสงดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียน ทุนเสมอภาค ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อความเมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ความเห็นถูกปิด