การใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ผ่านระบบคัดกรอง ช่วง Covid 19

โรงเรียนบ้านโนนแกดนำโดย นางวาสนา สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร มอบทุนช่วยเหลือนักเรียน ทุนเสมอภาคภายใต้ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

พร้อมทั้งประชุมสรุปผลการจัดการเรียนการสอนทางไกล ช่วงสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

ความเห็นถูกปิด