ต้นกล้าผักหวานป่าและต้นแค

วันที่ 27 พ.ค. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ได้เตรียมต้นกล้าผักหวานป่าและต้นแค เพื่อที่จะปลูกที่ทุ่งหนองนาโมเดล

ความเห็นถูกปิด