ก่อสร้างห้องเรียนชั้นอนุบาล 1-3

วันที่ 23 พ.ค. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ได้สำรวจวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างห้องเรียนอนุบาล 1-3

ความเห็นถูกปิด