นิเทศการจัดการเรียนทางไกล (DLTV)

20 พฤษภาคม 2563

โรงเรียนบ้านโนนแย้

วันที่ 20 พฤษภาคม  2563 

  ผอ.ธีรนันท์  คำคาวี และคณะครูโรงเรียนบ้านโนนแย้ ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศการการดำเนินงานเรียนทางไกล ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

– ท่าน ศน.เสรี  กาหลง

– ท่าน ผอ. วิชิต  บุญเฉลียว และ

– ท่าน ผอ.พงนรินทร์  อาธิบุตร

ความเห็นถูกปิด