ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ก็ไม่น้อยหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เช่นกัน เรียงลำดับโรงเรียนขนาดเล็กเราอยู่ลำดับที่ ๙ และเรียงลำดับโรงเรียนทุกขนาดเราอยู่ลำดับที่ ๑๕ จากทั้งหมด ๒๕๒ โรง ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ปกคองนักเรียน นักเรียนและคุณครูทุกคนโดยเฉพาะครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ คือ ครูผ่องศรี แก้วพิลา ขอบคุณมาณ.โอกาสนี้เป็นอย่างสูงครับ

ความเห็นถูกปิด