ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านหนองเทาของเราคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ. เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ระดับเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เราอยู่ลำดับที่ ๑๓ จาก ๒๕๑ โรง. ระดับกลุ่มฟากมูล เราอยู่ลำดับที่ ๑ จาก ๒๖ โรง. ระดับอำเภอกันทรารมย์ เราอยู่ลำดับที่ ๒. ซึ่งในที่นี้ต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ลำดับแรก ขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ดูแล อบรม สั่งสอน เอาใจใส่ ลำดับที่ ๒ ลูกๆ นักเรียนที่ตั้งใจเรียน เชื่อฟังผู้ปกครอง คุณครูที่อบรม สั่งสอน สุดท้ายคุณครูผู้รับผิดชอบสอนลูกๆ นักเรียน คือ คุณครูปฐมาวดี คำเพราะ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ พร้อมทั้งคุณครูโรงเรียนบ้านหนองเทาทุกท่านครับ ขอบคุณมาณ.โอกาสนี้เป็นอย่างสูงครับ

ความเห็นถูกปิด