กิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน

แม้จะปิดเรียน โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งก็ปรับภูมิทัศน์ให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียนอยู่เสมอ

ความเห็นถูกปิด