ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบธุรการโรงเรียน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
• ห้องสอบที่ 1

– นางสาวพจนา ปลังนวน
– นายคหพลพัชร์ ชัยชัชชญาพงศ์
– นางสาวอนุชยา ภิญโย
– นางสาววิลาวรรณ สมเพ็ชร
– นายณลงกรณ์ งามมาก
– นางสาววราภรณ์ ภิญโย
– นายอดิศักดิ์ บุญมาก
• ห้องสอบที่ 2
– นางสาวอลิษา เภาแก้ว
– นางสาวอัจฉราพันธ์ ไชยเทพา
– นายพัชรพล วันทะวงษ์
– นางสาวจิราภรณ์ บุญธรรม
– นางสาวหนึ่งฤทัย ปาระมัติ
– นางสาวสุภาพร ถ้ำทอง
– นางสาวสุพรรษา อินแก้ว
• ห้องสอบที่ 3
– นางสาวนวรัตน์ ปรารถนา
– นายพิชชากร บุดดีสุข
– นายโภคิน เถาว์คูณ
– นางสาวเกษศิริ นงค์สันเทียะ
– นางสาวจิรนันท์ วงษ์โสภา
– นายนพณัฐ เบ้าทอง

กำหนดสอบ
– วันที่ 10 เมษายน 2563

หลักฐานที่ต้องนำมา
– บัตรประจำตัวประชาชน

** สามารถดูรายละเอียดการสอบเพิ่มเติม
ได้ที่ 
https://bit.ly/2Jr6uoV **

ความเห็นถูกปิด