ผู้ อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านมะกรูด

วันที่ 7 เมษายน 2563 ผอ.สพป.ศก.1 มาตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนเนื่องจากผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ วาตภัย

ความเห็นถูกปิด