ความภูมิใจ

อีกความภูมิใจของเราชาวเจ้าทุ่ง ผลการสอบ o-net ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งสูงกว่าระดับประเทศ = 2.58 สูงกว่าปีการศึกษา 2561 = 8.73 ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนที่ได้ทุ่มเท ตั้งใจ จนประสบผลสำเร็จในครั้งนี้

ความเห็นถูกปิด