ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน

วันที่ 20 มี.ค. 2563 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงไปรับภูมิทัศน์โรงเรียนเพื่อให้น่าอยู่น่าเรียน

ความเห็นถูกปิด