กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน ป.6 และม.3 ตามนโยบาย คนรวมกันไม่เกิน 50 คน

ความเห็นถูกปิด