จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

วันที่ 20 มี.ค. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ได้มาตรวจจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และนำไปรดพืชที่ปลูก ปรากฏว่าได้ผลดีขึ้น

ความเห็นถูกปิด