ขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการลิ้นฟ้าพิทยาคม อย่างสูงยิ่ง ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรโรงเรียน ได้มาตัดต่อวีดิทัศน์ให้กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันลำ เนื่องในท่านจะประเมินในรอบระยะ 1 ปี ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านพันลำ ในวันที 9 มีนาคม 63

ความเห็นถูกปิด