การออม

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งนำเงินออมของนักเรียน ฝากธนาคารออมสิน ทุกเดือน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกนิสัยการออม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ความเห็นถูกปิด