การมีส่วนร่วม

11-13/03/2563 ผู้บริหาร ครู โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง มาร่วมเป็นกรรมการฝ่ายปฏิคม เพื่อดูแลคณะกรรมการ อ่านผลงาน obec awards ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศก.1

ความเห็นถูกปิด