ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา

12/02/2563 นางพัทธนันท์ วรโพด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง รับการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล ผลการปฏิบัติงาน เพืรอประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1(1 เมษายน 2563)

ความเห็นถูกปิด