ในนามโรงเรียนบ้านพันลำ ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านพันลำ ครั้งที่ 1 (1 ต.ค.62 – 31 มี .ค. 63) ในวันที่ 6 มีนาคม 63

ความเห็นถูกปิด