ประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทาได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยมี ท่านรองสุเทพ ศรบุญทอง และคณะกรรมการมาประเมิน โดยมีนายเศรษฐโชค  บุญเสริม ผอ.รร.และคณะครูบุคลากรในโรงเรียนให้การต้อนรับทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการที่ให้การแนะนำและเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

ความเห็นถูกปิด