การประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ได้ดำเนินการประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  ๒๕๕๑  และเพื่อให้ครูผู้สอนได้ใช้เครื่องมือตามหลักสูตรในการประเมินนักเรียนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  ตรงตามตัวชี้วัดสำคัญในหลักสูตร  สามารถนำผลการทดสอบไปใช้ประโยชน์  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  และวางแผนพัฒนาการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒,๔,๕  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑,๒  ในวิชาภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์  และวิชาภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)

ความเห็นถูกปิด